תכנית שותפים – “CannDex”

תקף מתאריך: 19.03.21

 

1.          תכנית השותפים של קאנלייף בע"מ, ח.פ. 516041753("החברה")נועדה לתגמל גורמים אשר יסייעו בקידום מכירות של החברה, בין השאר במסגרת האתר canndex.co.il.

2.          בתכנית זכאים להשתתף הגורמים הבאים: רוכשי חבילות פרסום, מבקרי מוצרים, נותני שירותים, מובילי דעת קהל וכל גורם אחר לשיקול דעת החברה. יובהר כי ההחלטה האם לצרף גורם לתכנית השותפים של החברה תהיה של החברה בלבד.

3.          כל משתתף בתכנית יקבל קישור שבאמצעותו יוכל לקדם מכירות של החברה. חשוב לשים לב כי הטמעת הקישורים חייבת להיעשות בהתאם להנחיות החברה על מנת לזכות בתגמול, וכל שימוש שלא בהתאם להנחיות החברה יביא לכך שהמשתתף לא יהיה זכאי לתגמול בעבור קידום המכירות שביצע.

4.          לכל מוצר ו/או שירות של החברה יחושב סוג וגובה תגמול שונים בהתאם להנחיות החברה באשר לכל מוצר ו/או שירות. כך למשל ייתכן ולחלק מהמוצרים/שירותים תינתן עמלה חד פעמית כאחוז ממכירה כלשהי; וייתכן וכחלק מהמוצרים/שירותים יזכו את המשתמש בעמלה חודשית מתחדשת. במידה ומדובר בעמלה מתמשכת אזי תוקפה יהיה מוגבל ל-180 יום למעט אם החברה הודיעה אחרת מראש ובכתב.

5.          יצוין כי לא יינתן תגמול בעבור קידום מכירות של מוצרי קנאביס רפואי.

6.          את היתרות שיתקבלו בעבור התגמול ניתן יהיה למשוך במרווחים שלא יפחתו מ-30 יום בין משיכה למשיכה, כאשר המינימום למשיכה הינו 500 ₪ (סכומים שנמוכים יותר לא יזכו את המשתתף באפשרות משיכה למעט אם הוסכם אחרת על ידי החברה). משיכה אפשרית באמצעות העברה בנקאית ובכפוף להוצאת חשבונית מס לחברה.

7.          החברה רשאית לפעול נגד משתתף אשר פוגע בתכנית לרבות, אך לא רק, במקרים שהשותף ישתול קישורים פיקטיביים ו/או ייצר מכירות פיקטיביות במטרה להרוויח עמלות באופן מלאכותי ו/או במקרה שהשותף ישתול קישורים במקומות שהחברה אסרה על פרסום בהם. במקרים כאמור החברה תהא רשאית לחסום את המשתתף מהשתתפות בתכנית וכן תהא רשאית לשלול ממנו כל זכאות למשיכת יתרות שנצברו לזכותו.

8.          במידה ושותף יחדל מכל השתתפות בתכנית (לרבות במקרים בהם כבר לא ישתול קישורים כלשהם ו/או במקרים בהם היתרה שנזקפה לזכותו לא תשתנה למשך תקופה של 12 חודשים), החברה תודיע לשותף כי עליו למשוך את הרווחים שנצברו לזכותו. במידה ותוך 30 יום המשתתף לא יעשה כן אזי החברה תהא רשאית לאפס את הרווחים שנצברו לזכותו מבלי שהשותף יהיה זכאי למשוך את הרווחים הללו, ולשותף לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.